Jak soutěžit Výherci Pravidla

Jak soutěžit

Kupte 3x - Président Svěží
Uchovejte účtenku
Pošlete kod FIK
Sledujte náš web

Soutěž probíhá od 1. 6. 00:00:00 do 15. 7. 2018 23:59:59 hod.

Akce platí na sortiment výrobků: Svěží čerstvý sýr přírodní, Svěží čerstvý sýr bylinkový, Svěží čerstvý sýr s rajčaty a cibulkou, Svěží čerstvý sýr s pažitkou
Infolinka soutěže: svezi@promotime.net

Gratulujeme!

Úplné znění soutěžních pravidel

„Spotřebitelská soutěž Président Svěží o pomocníky pro svěží ráno“

Smyslem těchto pravidel je výhradní úprava spotřebitelské soutěže „Spotřebitelská soutěž Président Svěží o pomocníky pro svěží ráno“ ve vztahu ke spotřebitelům. Smyslem této spotřebitelské soutěže je zakoupení vybraných výrobků Président, účast v soutěži na webových stránkách pořadatele specifikovaných dále nebo formou SMS zprávy, ve které soutěžící může vyhrát světelný budík Lanaform, župan nebo mazací nožík.

Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených organizátorem soutěže.

Pořadatel:společnost Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707 Organizátor: společnost PROMOTIME, s.r.o., IČO: 26141302, DIČ: CZ26141302, se sídlem U dubu 1057/6, 147 00 Praha 4 - Braník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866

Název soutěže: „Spotřebitelská soutěž Président Svěží o pomocníky pro svěží ráno“ (dále jen „soutěž“)

Doba trvání soutěže: od 1.6.2018 00:00:00 do 15.7.2018 23:59:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“)

Místo konání soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky ve všech nákupních řetězcích. (dále jen „místo konání soutěže“)

Specifikace výrobku: Vybrané výrobky značky Président: • Président Svěží přírodní
• Président Svěží bylinkový
• Président Svěží s pažitkou
• Président Svěží s rajčaty a cibulkou
(dále jen „výrobek“)

Výhry v soutěži:
30x světelný budík Lanaform Wake Up Light
120x župan
300x mazací nožík

Podmínky účasti:
a) Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou v České republice, které splní podmínky soutěže dále stanovené, s výjimkou osob uvedených v odstavci „b“ tohoto článku.
b) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže, a to včetně jejich rodinných příslušníků. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.
c) Pokud soutěžící sice zakoupí výrobky, ale obdrží doklad o zaplacení - účtenku bez názvu zakoupeného výrobku a kódu FIK, nemůže se z technických důvodů soutěže zúčastnit. Na účtence tak musí být uveden kód FIK, datum nákupu a název zakoupeného výrobku.

Podmínky soutěže:
1. Soutěžící v době od 1.6.2018 00:00:00 do 15.7.2018 23:59:59 hod a místě konání soutěže zakoupí minimálně 3 výrobky Président Svěží v rámci jednoho nákupu a uschová si z tohoto nákupu originál doklad o zaplacení (účtenku) s kódem FIK.
2. Soutěžící v době trvání soutěže vyplní a odešle formulář na webové stránce http://www.presidentsvezi.cz/ nebo zašle SMS na číslo 87651 ve tvaru SVEZI KOD FIK DATUM CAS NAKUPU JMÉNO A PŘÍJMENÍ MĚSTO (např.: SVEZI AB345678-1234-1234 010618 1700 JAN NOVAK PRAHA), v době konání soutěže. Cena SMS závisí na mobilním tarifu soutěžícího.
3. Každá fyzická osoba se může soutěže zúčastnit vícekrát. Vždy však s novou soutěžní účtenkou.
4. Jeden soutěžní kód FIK opravňuje soutěžícího pouze k jednomu soutěžnímu vstupu.
5. Každý týden se soutěží o 5x světelný budík Lanaform Wake Up Light, 20x župan a 50x mazací nožík.
6. Týdnem v této soutěži není myšlen kalendářní týden, ale časové období počínaje dnem zahájení soutěže do dne předcházejícího slosování, tzn. týdnem je i časové období od 1.6.2018 do 9.6.2018.
7. Výhru získá soutěžící, který zašle číslo účtenky přes webový formulář nebo sms a bude vylosován Organizátorem.
8. Termíny slosování jsou 10.6.2018, 17.6. 2018, 24.6. 2018, 1.7.2018, 8.7. 2018, 16.7.2018.
9. Výherce vylosuje náhodně počítačový systém Organizátora. Druh výhry bude výherci taktéž přiřazen náhodně.
10. V případě výhry bude výherce o výhře informován Organizátorem bezprostředně po vylosování prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl, nebo formou sms na telefonní číslo, ze kterého odeslal registrační sms a bude vyzván ke sdělení jména, příjmení, doručovací adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla pro potřeby doručení výhry a předložení kopie nebo skenu výherní účtenky. Údaje je výherce povinen sdělit do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy Organizátora. Kopii nebo sken výherní účtenky je výherce povinen vložit do výherního formuláře, nebo zaslat Organizátorovi s označením „Svěží soutěž/2. kolo soutěže“ na adresu PROMOTIME, s.r.o., Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo na e-mailovou adresu svezi@promotime.net do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy Organizátora. Výherce je také povinen na vyžádání Organizátora zaslat originál účtenky na uvedenou adresu a to pro případnou kontrolu. Výherní účtenku je výherce povinen zaslat na uvedenou adresu doporučeně nebo e-mailem spolu s identifikací výherce (jméno, příjmení, doručovací adresa). V případě, že výherce účtenku nezašle v určeném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch Organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Organizátora.
11.Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím společnosti IN TIME do 2 měsíců od skončení soutěže nebo si ji výherce může po skončení soutěže vyzvednout osobně v Praze na adrese MKTG LOGISTICS, s.r.o., Mezi Vodami 1097/25, Praha 4 – Modřany, 143 00. V případě osobního vyzvednutí o tom musí výherce Organizátora předem informovat a to mailem na adresu svezi@promotime.net, a to minimálně 2 dny před osobním vyzvednutím. V případě, že si výherce nevyzvedne výhru osobně na uvedené adrese nebo na výdejně IN-TIME, výhra tak bude vrácena zpět odesílateli - Organizátorovi, ztrácí výherce na výhru nárok a tento nárok propadne ve prospěch Organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Organizátora. V případě, že se některý týden nezúčastní potřebný počet soutěžících, propadají týdenní výhry ve prospěch Organizátora, pokud Organizátor nerozhodne jinak. 12.Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně udělují souhlas s tím, že v případě jejich výhry může Organizátor soutěže zveřejnit jejich údaje a informaci o jejich výhře na dobu 2 měsíců po slosování na webové stránce www.presidentsvezi.cz a na facebookových stránkách www.facebook.com/PresidentSyrCZ/ údaje, které je Organizátor oprávněn zveřejnit, jsou: křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce (např. Pavel T.).

Další důležité podmínky soutěže:
1. Soutěžící zúčastněním se soutěže souhlasí s pravidly této soutěže.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž předčasně ukončit, prodloužit, zrušit či pozastavit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno ve formě písemného dodatku k těmto pravidlům, který bude zveřejněn.
3. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky s výhrou v podobě světelného budíku, županu nebo mazacího nožíku.
4. Pořadatel ani Organizátor nezodpovídá za vzniklé škody, v případě nemožnosti doručení výhry v důsledku nesprávné nebo nečitelné adresy uvedené soutěžícím.
5. Úplné aktuální znění pravidel soutěže bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na http://www.presidentsvezi.cz/ a zároveň uloženo v písemné podobě na adrese PROMOTIME, s.r.o Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany.
6. V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na Infomail Organizátora na e-mailové adrese: svezi@promotime.net
7. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
8. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
9. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, Inc. a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel i Organizátor tímto osvobozují společnost Facebook, Inc. od všech závazků.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:
Pořadatel tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („Zákon“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, sděluje účastníkům akce následující informace týkající se zpracování jejich osobních údajů:
a) Správcem je Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707;
b) Zpracovatelem je společnost PROMOTIME, s.r.o., se sídlem U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866;
c) Účelem zpracování osobních údajů účastníků soutěže je vedení soutěže „Spotřebitelská soutěž Président Svěží o pomocníky pro svěží ráno“ ve smyslu těchto pravidel, právním základem pro zpracování je udělený souhlas subjektu údajů;
d) Předmětem zpracování budou osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) v případě výhry adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, iv) e-mailová adresa a v) telefonní číslo;
e) Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány po dobu 6 měsíců;
f) Osobní údaje účastníků soutěže nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě vyjma doručovatele výhry, nebudou přeneseny do žádné třetí země a ani nebudou v jakékoli formě zveřejněny;
g) Účastník soutěže má právo přístupu k jeho osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Účastník soutěže má právo i na přenositelnost osobních údajů.
h) Pokud by se účastník soutěže domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a. Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b. Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
i) Účastník soutěže, při podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
j) Účastník soutěže má dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud účastník soutěže odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, bude ukončena jeho účast v akci. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
k) Účastník soutěže může uplatnit svá výše uvedená práva prostřednictvím zpracovatele, Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany nebo e-mailem na e-mailovou adresu: svezi@promoime.net

Osobní údaje shromážděné v průběhu soutěže budou použity za účelem vedení soutěže dle těchto pravidel.

Účastí v soutěži projevuje účastník výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v tomto znění:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) v případě výhry adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, (iv) e-mailová adresa a v) telefonní číslo, a to správcem Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČ 27132471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707, a to za účelem účasti v soutěži „Spotřebitelská soutěž Président Svěží o pomocníky pro svěží ráno“ dle těchto pravidel.

Beru na vědomí, že zpracovatelem je společnost PROMOTIME, s.r.o., se sídlem U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866.

Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu 6 měsíců, resp. na dobu do odvolání souhlasu, a prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom všech práv vyplývajících ze Zákona, a to zejména práva přístupu k osobním údajům, právu na vysvětlení jejich zpracování, práva na jejich opravu, blokování, doplnění, možnosti kdykoli a bezplatně požádat o ukončení zpracování mých osobních údajů a jejich likvidaci, práva peněžité náhrady v případě porušení mého práva na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, jakož i o práva obrátit se v případě nejasností a sporů na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.

Gratulujeme k výhře!